company > Information
  Information

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYCORE AKTIEBOLAG (publ) i likvidation

Aktieägarna i Cycore Aktiebolag (publ) i likvidation, 556531-8960, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 december 2013 kl. 10:00, på Linnegatan 26 i Stockholm.

Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid årsstämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 december 2013,

dels enast torsdagen den 12 december 2013 anmäla sig hos Servando Bolag AB för deltagande på årsstämman under adress: Att: Cycore, Box 5814, 102 48 Stockholm.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd torsdagen den 12 december 2013, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av slutredovisning.
7. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; och
b) om ansvarsfrihet för likvidatorn
8. Stämmans avslutande.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Servando Bolag AB på adress Linnégatan 26, Stockholm, från och med fredagen den 5 december 2013. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kan efterfrågas per telefon
+46 (8) 545 66 130 eller e-post: info@servando.se.
______________________

Stockholm i december 2013
Cycore Aktiebolag (publ) i likvidation
Likvidatorn